ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Meder Beauty distributeur Benelux: Sumaja Beauty

 1. Identiteit Ondernemer
  Handelend onder de naam: SuMaJa Beauty VOF.

Vestiging/Bezoekadres: Mauritslaan 49, 6129EL, Urmond
Telefoonnummer: 0031640106491 of 0031650204728
Telefonische bereikbaarheid: maandag tot en met zaterdag   09.00 – 20.00 uur
Email: info@sumajabeauty.com 
KvK nummer: 76889432
Btw-Identificatienummer: NL860827872B01

 1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten door Sumaja Beauty (hierna aangeduid als ” Sumaja Beauty”).
  2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Sumaja Beauty bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna “Klant” of “Klanten”) wordt nadrukkelijk afgewezen.
  2.3. In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn dan wel wordt vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.
 2. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen door Sumaja Beauty worden alleen schriftelijk (brief) dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan. Aanbiedingen van Sumaja Beauty zijn vrijblijvend. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan niet meer door Sumaja Beauty worden veranderd.
  3.2. Gegevens en eventuele monsters zoals door Sumaja Beauty bij haar aanbieding verstrekt, gelden voor zover niet specifiek gegarandeerd als informatief en hiervan kan door Sumaja Beauty worden afgeweken.
 3. Producten en Diensten
  1. De door Sumaja Beauty aangeboden producten en diensten bestaan voornamelijk uit cosmetica- en verzorgingsproducten (hierna de “Producten”), diverse soorten trainingen en overige ondersteuning voor Klanten van Sumaja Beauty (hierna de “Diensten”).
 4. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst voor het leveren van Producten en/of Diensten komt tot stand door dat de Klant een directe opdracht verstrekt aan Sumaja Beauty welke wordt vastgelegd in een LEVERINGSOVEREENKOMST.
 5. Prijzen en betaling
  1. De genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen of bij internationale levering, exclusief BTW.
  Bestellingen met een bedrag onder de € 300,00 zullen belast worden met verzendkosten volgens de tarieven van POST.NL
  Bestellingen met een bedrag boven de € 300,00 zullen door Sumaja Beauty gratis worden verstuurd.
  6.2. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na afleveren, tenzij anders is overeengekomen.
  6.3. Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijke verschuldigde rente eveneens, vanaf het moment dat hij in verzuim blijft, incassokosten (met een minimum van €75,- dan wel 15% van het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.
 6. Levering en levertijden
  1. De Klant betaalt voor de levering van de bestelling de werkelijke verzendkosten excl. BTW, tenzij anders is overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan dit in overleg met Sumaja Beauty.
  7.2. Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde Producten volledig voor rekening en risico van de Klant.
  7.3. Bij levering controleert de Klant de geleverde Producten. Manco’s, beschadigingen of andere tekortkomingen dienen door de Klant bij levering te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden in goede staat te zijn afgeleverd.
  7.4. De order, mits voorradig wordt binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling verzonden aan de Klant.
  Bestellingen die geplaats worden voor 12.00 uur, zullen door ons op werkdagen nog dezelfde dag verzonden worden!
  7.5. Aansprakelijkheid van Sumaja Beauty voor te late of tijdelijk geen levering van bepaalde producten, door dat het bestelde niet op voorraad is binnen Meder Beauty Hoofdkantoor te Londen is ten aller tijde uitgesloten.
 7. Garantie
  1. Sumaja Beauty garandeert voor een periode van 3 maanden na levering aan de Klant de door haar geleverde Producten en van de verrichte Diensten.
  8.2. Indien binnen deze periode dan wel binnen de originele fabrieksgarantie tekortkomingen blijken, is Sumaja Beauty gehouden na ontvangst van het gebrekkige Product tot levering van een nieuw Product. Deze garantie is exclusief. Alle aansprakelijkheid voor andere schade welke de Klant lijdt in verband met dan wel voortvloeiende uit een onvolkomenheid van geleverde Producten is specifiek uitgesloten indien en voor zover wettelijk toegestaan.
  8.3. Ieder recht op garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik dan wel gebruik van de geleverde Producten anders dan volgens bestemming of voorschrift (zoals onder meer blijkende uit enige bijsluiter of gebruiksvoorschrift zoals algemeen bekend of vermeld op de website of andere communicatiemiddelen van de fabrikant of Sumaja Beauty, alsmede beschreven in de U ter beschikking staande Trainingsboeken).
  8.4. Garantieaanspraken dienen binnen een redelijke termijn doch uiterlijk vijf dagen na ontdekking digitaal (Mail) en onder opgaaf van redenen aan Sumaja Beauty kenbaar te worden gemaakt.
 8. Opschorting en ontbinding
  1. Sumaja Beauty heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Klant in verzuim is inzake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de onderhavige dan wel enige andere jegens Sumaja Beauty bestaande verbintenis (LEVERINGSOVEREENKOMST).
  9.2. Indien Sumaja Beauty gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Klant voldoende zekerheid is gesteld.
  9.3. Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, is Sumaja Beauty gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  9.4. Het is Sumaja Beauty voorbehouden om bij tegenvallende of zeer geringe In/Verkoopresultaten, gerekend over een periode van 1,5 jaar de samenwerking zoals vastgelegd in de LEVERINGSOVEREENKOMST met betreffende klant te beëindigen.
  9.5. Onverminderd het hierboven bepaalde is Sumaja Beauty gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Klant.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Sumaja Beauty voor schades veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming is te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde zaken en/of diensten.
  10.2. Alle aansprakelijkheid van Sumaja Beauty eindigt 3 maanden na levering.
  10.3. Alle aansprakelijkheid van Sumaja Beauty voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
  10.4. Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk en schriftelijk (LEVERINGSOVEREENKOMST)overeengekomen.
 10. Recht
  1. Het Nederlands recht is van toepassing.

Eerst en vooral is Meder Beauty een merk van professionele cosmetica.
Wij bieden actuele, niet-invasieve, zeer effectieve oplossingen voor schoonheidsprofessionals met voldoende training en ervaring om deze toe te passen.

Gecertificeerde professionals gebruiken Meder Beauty oplossingen in hun dagelijkse praktijk met zichtbare resultaten en ultieme klanttevredenheid.

Sumaja Beauty
Uw exclusieve distributeur van Meder Beauty Science voor de BENELUX
Mauritslaan 49, Unit 6.1.32, 6129 EL Urmond, Nederland
Telefoon:
0031 6 40 10 64 91 (Surayya)
0031 6 50 20 47 28 (Martin)

info@sumajabeauty.com

Hebben wij uw interesse gewekt?